Privacy Verklaring

algemeen

Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.

1. Contactgegevens


BOOOR Advocaten| Mediators (hierna BOOOR) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Nieuwegracht 17, 3512 LC te Utrecht. Telefonisch kunt u ons bereiken op 030 2316228, per e-mail via antoor@booor.nl.
2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?


Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie BOOOR persoonsgegevens
verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij BOOOR.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:
- cliënten van BOOOR
- potentiële cliënten met wie BOOOR contact heeft gelegd of wil leggen
- bezoekers van de website van BOOOR
- alle andere personen die contact opnemen met BOOOR of van wie BOOOR
persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens door u verstrekt:
- contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling
van uw zaak door een advocaat;
- contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op
contactformulieren of andere webformulieren;
- contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken en dergelijke
zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
- persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website of
daaraan gerelateerde technologieën;
- IP-nummer;
- uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige
bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de
website wordt genavigeerd.Klik hier voor ons cookie statement.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
- persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms
zoals LinkedIn;
- persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en uit het Kadaster;
- persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is BOOOR verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.
3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:
● Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u BOOOR opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten, daaronder begrepen mediation. Indien u een zaak in behandeling geeft aan BOOOR worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de behandeling van uw zaak/het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraagt BOOOR u om toestemming om uw
persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door akkoord te gaan met de overeenkomst van opdracht/de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten, omdat wij onze opdracht niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor uw dossier.

● Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het
gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).

● Het onderhouden van contact met u.

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen
worden gebruikt voor onder meer het toezenden van informatie die u aan ons
hebt gevraagd.

● Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij vinden het belangrijk om u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke
informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor u voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

Interactiegegevens:

Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen BOOOR
en uzelf. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunende
applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is
tussen BOOOR en uzelf.Gedragsgegevens:

die BOOOR verwerkt over uw gedrag,
zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen
wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van
onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via
gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers.Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken. Zie ook ons cookie statement.

● Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken. Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

● Het verbeteren en beveiligen van onze website www.booor.nl.

● Het maken van gebruikersstatistieken. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.


4. Rechtsgrond van de verwerking


Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
● Toestemming
● Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
● Wettelijke verplichting
● In verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar BOOOR zich op baseert zijn:Toestemming


Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst


Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, mediation daaronder begrepen, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.Wettelijke verplichting


De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).Gerechtvaardigd belang


Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. BOOOR mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Wij kunnen vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zullen het cliëntdossier/het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.
5. Verwerkers


Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
6. Persoonsgegevens delen met derden


Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

- Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij en/of het sluiten van een overeenkomst;
- Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming


7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


Wij bewaren uw dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende 5 jaar nadat het dossier gesloten is. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan 5 jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien wij van mening zijn dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.
8. Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens


Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neem voor al deze vragen contact op via 030 2316228 of kantoor@booor.nl.
9. Klachten?


Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar kantoor@booor.nl of te bellen met 030 2316228. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
10. Veranderingen


Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

Utrecht, 21 mei 2019