Algemene voorwaarden

algemeen

1.1
BOOOR Advocaten|Mediators (hierna “BOOOR”) is een verband van kostendelers bestaande uit F. Boor, M. van Gemert en A.M.R. van Ginneken. Zij oefenen op basis van een kostendelingsovereenkomst ieder voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uit en in dat verband verlenen zij juridische bijstand in opdracht van derden, te weten ‘de opdrachtgever’.

1.2
Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de kostendelers van BOOOR alsmede de bestuurders van de praktijkvennootschappen en overige personen die bij, voor of namens een van de kostendelers van BOOOR werkzaam (zullen) zijn.

Reikwijdte
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) die worden uitgevoerd door personen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege (een van) de kostendelers van BOOOR zijn betrokken, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen in de zin van artikel 6:225 lid 3 BW.

2.2
De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2.3
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de kostendelers van BOOOR is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover het geschil niet valt onder de reikwijdte van het tuchtrecht, zoals bedoeld in de Advocatenwet.

Aansprakelijkheid
3.1
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt, aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de advocaat van BOOOR aan wie de opdracht is verstrekt of die de opdracht feitelijk uitvoert. Advocaten kunnen hun werkzaamheden onderbrengen in een rechtspersoon.

3.2
Voor zover ‘ de advocaat’ wordt genoemd, wordt steeds bedoeld de advocaat/kostendeler van BOOOR aan wie de opdracht is verstrekt of die de opdracht feitelijk uitvoert. De opdracht wordt door de advocaat schriftelijk bevestigd. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende- en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7: 407 lid 2 BW. Advocaten kunnen voor elkaar waarnemen.

3.3
Door verlening van een opdracht door de opdrachtgever aan de advocaat machtigt de opdrachtgever de advocaat in de ruimste zin van het woord terzake het probleem waarmee hij/zij zich heeft gewend tot de advocaat, met het recht van vervanging. De machtiging houdt tevens in dat door opdrachtgever toestemming is verleend om allerlei gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te vragen die daarvoor nodig zijn.

3.4
De aansprakelijkheid van de advocaat jegens haar opdrachtgever(s) en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.

3.5
BOOOR neemt bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden – zoals bijvoorbeeld deskundigen – de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt (behoudens in geval van deurwaardersbijstand alsmede in geval van inschakeling van facilitaire derden zoals postbezorging etc.) in verband met de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren met de opdrachtgever. In afwijking van artikel 6:76 BW is iedere aansprakelijkheid van BOOOR voor tekortkomingen van deze derden uitgesloten.

3.6
BOOOR is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren.

3.7
De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

Overmacht
4.1
Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van BOOOR zoals bijvoorbeeld staking en/of tekortschieten door leveranciers van wie BOOOR een en ander betrekt.

4.2
In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.
Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

4.3
Indien BOOOR bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Klachtregeling
5.1
BOOOR heeft een kantoorklachtenregeling. Deze wordt op eerste verzoek aan de opdrachtgever toegezonden. Officiële klachten kunnen worden ingediend bij BOOOR, t.a.v. mr. F. Boor o.v.v. klacht. tenzij de klacht Mr F. Boor betreft, dan t.a.v. mr M. van Gemert. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland, gevestigd te (3512 KV) Utrecht aan het Hieronymusplantsoen 12, telefoonnummer 030-2343819, e-mail: dekeninfo@advocatenordemn.nl Tarieven, declaratie en betaling

6.1
Werkzaamheden worden gedeclareerd op basis van een door advocaat/kostendeler van BOOOR aan wie de opdracht is verstrekt en de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

6.2
Werkzaamheden worden – tenzij anders overeengekomen – verricht op basis van een voorschot. Bij volledig verbruik van het betaalde voorschot voordat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond, wordt – tenzij anders overeengekomen – middels een aanvullende voorschotnota aan de opdrachtgever een aanvullend voorschot in rekening gebracht.

6.3
BOOOR behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde uurtarieven jaarlijks (per 1 januari) te indexeren overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens van het CBS van december van het voorafgaande jaar, ook in lopende zaken. Uurtarieven worden op hele Euro’s afgerond.

6.4
BOOOR berekent een opslag van 5% voor kantoorkosten. Ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte daadwerkelijke kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten, gelden voor ingeschakelde deskundigen, kosten voor noodzakelijke reizen, verblijf en kilometers etc. worden separaat gedeclareerd en worden niet geacht te zijn inbegrepen in betaalde voorschotten. BOOOR behoudt zich het recht voor om separaat kosten in rekening te brengen voor het kopiëren en verzenden van omvangrijke dossiers ten behoeve van opdrachtgever.

6.5
De gewerkte uren en gemaakte kosten worden regelmatig gedeclareerd. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na verzending zonder aftrek van enige korting of compensatie. Desgewenst kan overeengekomen worden dat per maand of per kwartaal wordt gedeclareerd. Wanneer een declaratie ook na aanmaning niet wordt voldaan, is BOOOR genoodzaakt de daarmee gepaard gaande wettelijke rente en kosten in rekening te brengen van 1% per maand of het pro rata gedeelte van de maand.

6.6
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, faillissementsaanvraag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle verplichtingen onmiddellijk opeisbaar.

6.7
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde interesten en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum (oudste eerst), zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8
Openstaande declaraties kunnen door BOOOR worden verrekend met eventuele gelden die BOOOR voor de opdrachtgever op de derdengeldenrekening (Stichting derdengelden Boor, Boor & Boor) in depot houdt, voor zover die gelden zonder belemmering aan de opdrachtgever zouden kunnen worden uitbetaald, een en ander in overeenstemming met de door de Orde van Advocaten hiervoor gegeven voorschriften.

6.9
In het geval een openstaande declaratie na aanmaning niet wordt voldaan, draagt BOOOR deze over aan een incassobureau. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op een percentage van minimaal 15% en worden berekend over de openstaande hoofdsom, zulks met een minimum van € 150, tenzij enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet.

6.10
BOOOR is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al haar opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

6.11
Betaling van facturen aan BOOOR geschiedt zoveel mogelijk giraal, behoudens het bepaalde in artikel 6:27 Verordening op de Advocatuur.

Kosteloze en gesubsidieerde rechtsbijstand
7.1
De advocaat bespreekt met de opdrachtgever de mogelijkheid van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (www.rvr.org). Indien in overleg wordt besloten dat de advocaat gefinancierde rechtsbijstand voor de opdrachtgever aanvraagt, verleent deze toestemming zijn/haar gegevens alsmede die van zijn/haar partner met wie een gemeenschappelijke huishouding wordt gevoerd te verstrekken aan de Raad voor Rechtsbijstand. De opdrachtgever verleent daarmee ook uitdrukkelijke toestemming namens hem/haar te laten verklaren
a) ermee bekend te zijn dat de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving (bij de Gemeentelijke Basis Administratie) de persoonsgegevens en het BSN-nummer controleert (indien van toepassing ook van de partner);
b) ermee bekend te zijn dat, indien sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad voor Rechtsbijstand bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;
c) ermee bekend te zijn dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
d) ermee bekend te zijn dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging of tot strafvervolging;
e) dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt;
f) ermee bekend te zijn dat de verstrekte civiele/bestuursrechtelijke toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald, te weten 50% of meer van het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen.
g) ermee bekend te zijn dat een op last van de rechter of op aanwijzing van het Openbaar Ministerie verstrekte strafrechtelijke last tot toevoeging, wordt verstrekt zonder toetsing van het inkomen en vermogen alsmede dat ingeval er sprake is van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling de Raad voor Rechtsbijstand het inkomen en vermogen alsnog zal toetsen;
h) ermee bekend te zijn dat indien het inkomen en/of vermogen in het peiljaar hoger is dan is toegestaan op grond van de Wet op de rechtsbijstand, de Raad voor Rechtsbijstand de totale subsidie terugvordert.
i) ermee bekend te zijn dat in geval de situatie onder de punten f), g) en h) zich voordoet de kosten van de advocaat voor eigen rekening zijn.

7.2
Wanneer door de Raad voor Rechtsbijstand een eigen bijdrage wordt opgelegd aan de opdrachtgever, wordt deze eigen bijdrage - tenzij anders overeengekomen – door BOOOR aan hem/haar bij wijze van voorschot in rekening gebracht.

7.3
In voorkomende gevallen worden bijkomende noodzakelijke kosten die niet onder het bereik van de (ambtshalve) toevoeging vallen gedeclareerd.

7.4
Voor zover de opdrachtgever in aanmerking komt voor gefinancierde en gesubsidieerde rechtsbijstand, geldt dat BOOOR zich het recht voorbehoudt om de opdracht in overleg met de opdrachtgever desalniettemin slechts op betalende basis te aanvaarden. Wanneer overeengekomen is geen gebruik te maken van rechtsbijstand op basis van (de ambtshalve) toevoeging wordt dit schriftelijk vastgelegd.

7.5
Ook op dit hoofdstuk zijn de financiële voorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Geheimhouding
8.1
BOOOR is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de opdrachtgever, diens werkzaamheden en persoonlijke belangen, de aard en omvang van diens belangen bij de zaak en overigens al hetgeen valt onder de voor de advocaat geldende geheimhoudingsverplichting.

8.2
BOOOR neemt bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding.

8.3
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft BOOOR een privacy-verklaring opgesteld, welke automatisch op iedere opdracht van toepassing is.

8.4
Voor zover dat in het belang van de bijstand/verdediging van de opdrachtgever/de uitvoering van de overeengekomen opdracht door BOOOR noodzakelijk wordt geacht, kan in overleg met de opdrachtgever informatie aan derden worden verstrekt, onverminderd de verplichtingen die voor BOOOR voortvloeien uit de Advocatenwet en de AVG.

8.5
Door de totstandkoming van de opdracht verleent de opdrachtgever toestemming aan BOOOR om bij de communicatie over de zaak met de opdrachtgever of met derden gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en e-mailtoepassingen, een en ander in overeenstemming met de AVG.

Bewaartermijn
9.1
De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van de eindbrief aan de opdrachtgever of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn kunnen de dossiers door BOOOR vernietigd worden. Van de minimale bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n nadere afspraak is BOOOR ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

9.2
Schaduwstukken in strafzaken worden conform de bestaande regeling na beëindiging van de zaak (zoals bedoeld in artikel 9.1) geretourneerd aan het desbetreffende gerecht, dan wel vernietigd.

Utrecht, 1 januari 2024